Opieka świetlicowa

  Sorry, no posts matched your criteria.

Opieka świetlicowa

Regulamin pozalekcyjnych zajęć opiekuńczych dla klas 1-3 SP

 1. Dla uczniów klas I-III SP, którzy muszą przebywać w szkole po zakończeniu zajęć, ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 2. Pozalekcyjne zajęcia opiekuńcze odbywają się w godzinach 11:30 do 16:30, w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli-wychowawców, wynikający z założeń planu pracy szkoły.
 3. Zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych liczących max 25 uczniów.
 4. Uczniowie przyjmowani są na zajęcia po dokonaniu zapisu przez rodziców w sekretariacie szkoły.
 5. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka z zajęć najpóźniej do godz. 16:30.
 6. Uczeń bez pisemnej prośby rodziców nie może opuścić wcześniej opuścić zajęć.
 7. Za korzystanie z zajęć opiekuńczych jest pobierana opłata wg stawek i regulaminu opłat obowiązujących w szkole w danym roku szkolnym.
 8. Uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy, a po lekcjach czekają na zajęcia w kołach zainteresowań lub chórze mogą być przyjęci do grupy świetlicowej bez dodatkowych opłat.
 9. Cele i zadania funkcjonowania pozalekcyjnych zajęć opiekuńczych:
  • Wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej i opiekuńczej
  • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji
 10. Formy pracy:
  • pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych
  • gry i zabawy dowolne i zorganizowane przez wychowawców
  • gry i zabawy na świeżym powietrzu
  • małe formy teatralne,
  • czytanie książek
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia plastyczne i techniczne,
  • zajęcia mające na celu rozwój kultury życia codziennego

Formularz zgłoszenia można pobrać tutaj

Zasady organizacji opieki świetlicowej dla kl. 4 – 6 SP

Drodzy Rodzice i Uczniowie z kl. 4-6 SP, w trosce o bezpieczeństwo uczniów informujemy, że:

 • obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu ze szkoły do domu
 • bezpośrednio po zakończonych lekcjach uczniowie powinni wrócić do domu samodzielnie lub pod opieką rodziców/opiekunów
 • w szkole wyznacza się miejsce, w którym uczniowie kl. 4-6 SP oczekujący na rodziców przebywają pod opieką
  nauczyciela tj. świetlicę na piętrze internackim (możliwość odrobienia lekcji i odpoczynku)
 • świetlica jest czynna w godz. 12:45 – 15:30 i jest bezpłatna
 • zapisu do świetlicy można dokonać w sekretariacie
 • uczniowie oczekujący w szkole na zajęcia pozalekcyjne lub na odebranie ich przez rodziców mogą przebywać jedynie w szkolnej świetlicy – pod opieką nauczyciela
 • uczniom zabrania się biegania i zabaw przy wejściu do budynku szkoły, na szkolnych parkingach i drodze dojazdowej do szkoły

Formularz zgłoszenia można pobrać tutaj

Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć