Program wychowawczy szkoły

    Sorry, no posts matched your criteria.

Naszym wzorem jest Najświętsza Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i św. Józef. Wpatrzeni w życie Najświętszej Rodziny określamy jako najważniejsze w wychowawczej działalności naszej szkoły takie wartości jak:

Budowanie więzi z Bogiem

formacja duchowa i religijna, życie modlitwy

Twórczość i piękno

wrażliwość na piękno świata, estetyka, kultura osobista, równowaga w rozwoju, twórcze podejście do nauki i życia

Duch rodzinny

życzliwość, szacunek, bezpieczeństwo, przyjazna atmosfera, personalizm chrześcijański

Rozwój osobisty

wspieranie rozwoju we wszystkich jego sferach, rozeznawanie i rozwijanie talentów i zainteresowań, motywacja do pracy i nauki

Jedność rodziny ludzkiej

patriotyzm, postawy prospołeczne, działalność charytatywna, współpraca ze środowiskiem lokalnym i Kościołem, solidarność i szacunek dla innych

Odpowiedzialność

za słowa, gesty, postawy, zachowania, własne wybory, życie i zdrowie własne i innych

Współpraca z rodziną ucznia

wspólna linia wychowawcza, formacja ucznia i jego najbliższych, wychowanie do życia rodzinnego, troska o wzajemne relacje i dialog, katolicka etyka życia w rodzinie

Prawda i samodzielność

prowadzenie do samowychowania i dyscypliny wewnętrznej, krytyczne myślenie, zaangażowanie w pracy nad sobą, uczciwość, prawdomówność, wolność

W nawiązaniu do personalistycznej koncepcji człowieka i tradycji szkół nazaretańskich jako szczególnie ważne dla wychowania naszych uczniów obieramy takie wartości jak: prawda, wolność i odpowiedzialność.

Aktualności

Najnowsza galeria zdjęć