Stypendium Jana Pawła II

15 Cze Stypendium Jana Pawła II

Przypominamy Uczniom którzy chcą ubiegać się o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2018/2019, (SP klasy IV-VII, G) że termin składania wniosków upływa 7.02.2018 r.

Do tego czasu należy wypełniony wniosek  POBIERZ
złożyć w sekretariacie naszej Szkoły lub u pedagoga szkolnego. /Formularz wniosku można pobrać u pedagoga szkolnego./

O przyznanie Stypendium może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

  • jest osobą zamieszkałą i zameldowaną na pobyt stały na terenie miasta Kalisza,
  • uczy się w kaliskiej szkole podstawowej (klasy IV-VII), gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych),
  • osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia szkoły:
  • podstawowej kl. IV – VI wynosi minimum 5,2
  • gimnazjalnej i kl. VII wynosi minimum 4,8,
  • dochód* na członka jej rodziny nie przekracza 1000 zł netto,
  • posiada wyjątkowe uzdolnienia (potwierdzone odpowiednimi dokumentami),
  • odznacza się wzorową postawą społeczno – patriotyczną (potwierdzona odpowiednimi dokumentami lub opiniami).

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Szkoła dokonuje weryfikacji i opiniuje wnioski, które następnie przekazuje Kapitule ds. przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.

Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:

  • w szkołach podstawowych – 600 zł,
  • w szkołach gimnazjalnych kl. VII – 700 zł,

Stypendium wypłacane jest raz w okresie semestru.
Regulamin

W związku z przepisami RODO do każdego wniosku należy załączyć klauzulę informacyjną, która na dzień dzisiejszy będzie stanowiła odrębną część wniosku (załącznik „Klauzula informacyjna). Brak podpisania i załączenia do wniosku tego dokumentu skutkować będzie, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

klauzula informacyjna

Zasady weryfikacji dochodów

Jak wypełnić wniosek

* dochód na członka rodziny – suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza aktualnie jest niedostępny.